Právny servis ponúkame fyzickým osobám,  fyzickým osobám – podnikateľom, obchodným spoločnostiam,
ako aj klientom, ktorých záujmy vyžadujú ochranu v oblasti osobných, rodinných alebo majetkových vecí
i verejných, vznikajúcich z rôznorodých situácii v bežnom živote.

Ponúkame právne služby v oblastiach :

• trestného práva

–  právne zastúpenie občanov v konaní pred štátnymi orgánmi  (Článok 47 ods. 2 Ústavy SR)
–  obhajoba od začatia trestného konania do ukončenia konania na súde,
–  zastupovanie poškodených v adhéznom konaní, iniciovanie mimosúdneho ukončenia konania
–  zastupovanie po ukončení trestného konania, vykonávacie konanie, spracovanie návrhov,
    žiadostí zastupovanie v konaní o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody,
    odpustenie zvyšku trestu zákazu činnosti

• správneho práva a správneho súdnictva

–  zastupovanie v konaní pred štátnymi orgánmi v konkrétnych veciach
–  vypracovanie právnych analýz pred podaním správnej žaloby
–  zastupovanie v konaní pred správnym súdom a orgánmi štátnej správy

• občianského práva a rodinného práva

–  vypracovanie zmlúv, stanovísk a zastupovanie klientov v predsúdnych konaniach
–  vypracovanie žalôb, návrhov na rozvod manželstva, zastupovanie klientov pred súdmi a štátnymi orgánmi
–  zastupovanie v katastrálnom konaní
–  poradenstvo pri vypracovaní návrhov na zriadenie vecných bremien a záložných  práv,

• obchodného  práva

–  zakladanie obchodných spoločností, zápis obchodných spoločností do obchodného registra
–  zmeny spoločenských dokumentov, ustanovovanie a zmeny štatutárnych orgánov obchodných spoločností

• komunálneho  práva

–  právne služby obciam a mestským častiam, zastupovanie v súdnych a iných konaniach pred orgánmi verejnej moci
–  služby spojené s analýzou noriem vydaných samosprávou, vypracovanie stanovísk a postupov v konaní po proteste prokurátora,
–  zastupovanie fyzických a právnických osôb v konaniach pred súdmi a orgánmi štátnej a verejnej správy
–  vypracovania právnych analýz

• vymáhanie pohľadávok  a  exekučné právo

–  poradenstvo spojené s racionálnym a individuálnym prístupom s cieľom dosiahnutia uspokojenia pohľadávok klienta
–  vypracovanie návrhov na vydanie platobného rozkazu,
–  zastupovanie v exekučnom a rozhodcovskom konaní, vypracovanie podaní a návrhov,
–  konzultácie a poskytovanie procesných prostriedkov pre účastníkov exekučného konania,
–  ochrana spotrebiteľov v exekučnom konaní

• jednorazových  (bezplatných) konzultácií  pred rozhodnutím o prevzatí veci

V prístupe ku klientom kladieme dôraz na osobný prístup,  diskrétnosť a efektívne riešenie problémov, pričom vychádzame z dôkladnej znalosti právnych predpisov, judikatúry súdov i  dlhoročných  skúseností  z  doterajšej  praxe. V záujme riešenia problémov našich klientov ponúkame časovú flexibilitu – na základe dohody (telefonicky alebo e-mailom) je možné realizovať poradu aj mimo bežných pracovných hodín a dní.

Pri poskytovaní právnych služieb používame modernú techniku a všetku dostupnú odbornú literatúru, judikatúru súdov Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu SR a nálezy Ústavného súdu SR, ako aj právneho poriadku Európskej únie.